Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i GDPR rendelete –2016/679 tanácsi és parlamenti rendelet a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról alapján

Manuli Stretch Magyarország Kft.

Adatkezelési Tájékoztatója

(Tájékoztató)

és 

Nyilatkozat

(Nyilatkozat)

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Manuli Stretch Magyarország Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i GDPR rendelete –2016/679 tanácsi és parlamenti rendelet a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról alapján az alábbi tájékoztatást adja a www.csomagologepekszervize.hu honlap használata, regisztrációja és az ennek körében tudomására jutó személyes adatok kezelésére vonatkozóan:

1.

Adatkezelési tájékoztató a www.csomagologepekszervize.hu honlap használatához:

Elfogadás dátuma: 2018-06-05

Adatkezelő

Név: Manuli Stretch Magyarország Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Nyílvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-729316

Levelezési cím, panaszkezelés: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

E-mail: iroda@manulistretch.hu

Telefonszám: 06 1 467 7060

Faxszám: 06 1 334 3314

Weboldal: www.csomagologepekszervize.hu 

2.
A WEB-Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatai tekintetében a Manuli Stretch Magyarország Kft. és az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Manuli Stretch Magyarország Kft. és az Üzemeltető által kezelt személyes adatait kizárólag a Manuli Stretch Magyarország Kft., az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A www.csomagologepekszervize.hu felhasználóira vonatkozó adatok a Manuli Stretch Magyarország Kft.-nél kerülnek tárolásra.

3.

Ön jelen Tájékoztató lenti Nyilatkozattal történő külön elfogadásával is tudomásul veszi és elfogadja, hogy a www.csomagologepekszervize.hu használata a honlapra történő „Bejelentkezés” megkezdése előtt regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a „Bejelentkezés” azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során a Manuli Stretch Magyarország Kft. és az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak: 

Természetes személy esetén: név, cím, adóazonosító jel, e-mail cím; 

Nem természetes személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, e-mail cím.

4.

Ön hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy nem tud a honlapra bejelentkezni. Ön a Tájékoztató elfogadásával elismeri, hogy a Tájékoztató annak tudatában fogadja el, hogy a „Bejelentkezés” összefüggő kötelező és nem kötelező adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása.  

5. Az adatkezelés jogalapjai –  

a.) az Ön hozzájárulása

Ön jelen Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a www.csomagologepekszervize.hu használata során Manuli Stretch Magyarország Kft. és Üzemeltető a www.csomagologepekszervize.hu regisztráció nélküli használata esetén is rögzítsen Önhöz, mint látogatóhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat.

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

Mindemellett Ön kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését – GDPR 17. cikk (1) bekezdése feltételei szerint.  Ez alól kivételt jelentenek az esetleges egyéb jogszabályok alapján kötelezően megőrzendő adatok, vagy az az eset, amelynél Manuli Stretch Magyarország Kft.-nek további más indokolt jogalapja van – lenti jogalapok és GDPR 17. cikk (3) bekezdése feltételei szerint.

b.) az adatkezelés további jogalapja – marketing

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a kapcsolattartás idejéig, de legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvételt követő 1 évig terjed, mely időszak végeztével az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatok törlésre kerülnek.  

c.) az adatkezelés további jogalapja – szerződéses viszony

Amennyiben Ön és a Manuli Stretch Magyarország Kft. között szerződéses jogviszony jön létre, abban az esetben a Manuli Stretch Magyarország Kft. mindaddig jogosult az adatai kezeléséra, ameddig a szerződéses jogviszony és/vagy az abból eredő bármely igény fennáll. 

6.

Ön jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a látogatók, így az Ön számítógépének egyes adatai és IP címe a honlap-látogatottsági adatok generálása, a www.csomagologepekszervize.hu megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra Manuli Stretch Magyarország Kft. és Üzemeltető szerverén. Az Ön IP címét Manuli Stretch Magyarország Kft. és az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján az Ön személye azonosítható lenne. Ezen időtartam az üzleti, partneri kapcsolat fenntartása marketing céllal történik.  

7.

Ön jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelés célja 

– www.csomagologepekszervize.hu honlap látogatásának biztosítása és a www.csomagologepekszervize.hu honlapra történő eredményes „Bejelentkezés” bonyolítása,

– a www.csomagologepekszervize.hu honlapon hatékony tájékoztatás nyújtása,

– a regisztrált bejelentkezők azonosítása,

– szerződéses viszonyból eredő jogi igények érvényesítéséhez,előterjesztéséhez, védelméhez fűződő érdek,

– a www.csomagologepekszervize.hu honlappal kapcsolatban felmerült viták rendezése,

– felvilágosítás nyújtása regisztrált személyek részére (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),

– működési problémák elhárítása

Ön jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy jelen felsorolás nem teljes körű, lehetséges új, illetve más célja is, de erről külön tájékoztatást kap, ha ilyen történne. A jogszabályban előírt kötelező adatkezelésről külön tájékoztatást nem kap.

8.

Manuli Stretch Magyarország Kft. és az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Ön kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ön jelen Tájékoztató elfogadásával kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, hogy Manuli Stretch Magyarország Kft. és Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a www.csomagologepekszervize.hu honlap látogatása keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

9.

Jelen Tájékoztató elfogadásával Ön elfogadja, hogy a Manuli Stretch Magyarország Kft. és Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatbiztonság biztosítására, de nem garantálja, hogy az Ön www.csomagologepekszervize.hu honlap látogatása keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy az Ön www.csomagologepekszervize.hu honlapon belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatkezelési nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 

10.

Önt kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítója és jelszava használatáért, ideértve a felhasználónév azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységet. Manuli Stretch Magyarország Kft. és Üzemeltető nyomatékosan ajánlja Önnek, az azonosító Önhöz való kapcsolódásának tényét és a az ehhez  kapcsolódó jelszó titokban tartását. Amennyiben Ön ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a www.csomagologepekszervize.hu honlap látogatása során az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét. 

11.

Ön jogosult személyes adatai kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az iroda@manulistretch.hu e-mail címen.

Ön jogosult személyes adatai helyesbítését kérni az iroda@manulistretch.hu e-mail címen.

12.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, joga van adatkezelői intézkedést kérni a gyuris.ramona@manulistretch.hu e-mail címen. Szükség esetén jogorvoslattal is élhet, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság, vagy az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Európai Unió GDPR rendelete –2016/679 tanácsi és parlamenti rendelet és a jelenleg hatályos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény tartalmazza.

13.

Ön jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy Manuli Stretch Magyarország Kft. és Üzemeltető bármikor módosíthatja a Felhasználási feltételeket bármilyen figyelmeztetés nélkül.

Kijelentem, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértettem és jelen annak elfogadásával a fenti feltételeket 

X Elfogadom, és magamra nézve kötelezőnek tekintem.

X Nem fogadom el 

Érintett – Látogató – Felhasználó 

Érintett – Látogató – Felhasználó: Nyilatkozat 

Kijelentem, hogy jelen Nyilatkozat tétele, és a www.csomagologepekszervize.hu honlapon történő regisztárcióm önkéntes, saját szabad akaratomból, minden kényszertől és ráhatástól mentesen történik.

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszem, hogy az Adatkezelési Tájékoztató a www.csomagologepekszervize.hu honlapra vonatkozóan jött létre. Kijelentem, hogy a feltételek elfogadásával és a honlap látogatásával elfogadom jelen Az Adatkezelési Tájékoztatóban írt feltételeket. 

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszem és elfogadom, hogy a fenti Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a Manuli Stretch Magyarország Kft. megbízásából a Manuli Stretch Magyarország Kft.(Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.csomagologepekszervize.hu doménnéven és aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: WEB-Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Manuli Stretch Magyarország Kft.www.csomagologepekszervize.hu honlapja látogatása és „Bejelentkezés” érdekében Adatvédelmi Tájékoztatóját, annak minden feltételét, önkéntesen, saját elhatározásomból, minden kényszertől és ráhatástól mentesen, ügyleti akaratommal egyezően

-X  Elfogadom  – 

-X  Nem fogadom el

Érintett – Látogató – Felhasználó